Inför begravningen

Många vill hålla begravningen i enskildhet inom en mycket liten krets av anhöriga. Men tänk på att det är ett stöd att ha vänner omkring sig som man kan dela sorgen med. Det är också viktigt att ge alla, som stod den avlidne nära, det tillfälle till avsked som begravningen innebär.

Den avlidnes önskemål om sin begravning

Om den bortgångne har haft önskemål om hur hans eller hennes begravning ska vara, ska man enligt lag så långt det är möjligt ta hänsyn till dessa. Ibland kan det innebära att tolka andemeningen i önskemålen, för att komma fram till ett arrangemang som både tar hänsyn till den avlidne och de anhöriga.

Tillkännagivande av dödsfallet

Dödsannonsen är det vanligaste sättet att tillkännage dödsfallet. Det är bra om du tänker igenom vilka namn som ska vara med, om det ska vara en dikt, psalmvers eller liknande och om det finns en symbol som känns riktig.

Olika ceremonier

Några formella krav på hur en begravning ska vara finns egentligen inte. Du har alltså ganska stora möjligheter att själv påverka utformningen. Begravning enligt Svenska kyrkans ordning innebär att det finns en uppgjord ceremoni som du kan komplettera med till exempel extra sång och musik.

Kristet, borgerligt eller enligt annat trossamfund

I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sina speciella begravningsceremonier. Borgerlig begravning betyder att ceremonin är helt fri till sin form. Det innebär att du har full frihet när det gäller val av musik och sång, vad som ska sägas, vem som ska vara begravningsförrättare med mera.

Var kan begravningen äga rum?

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, församlingslokal, vid graven eller på någon annan plats som känns speciell för familjen. Många vet inte att ceremonin kan vara i hemförsamlingens kyrka även om det ska vara kremation.

Jordbegravning eller kremationsbegravning

Om det ska vara jordbegravning eller kremationsbegravning påverkar de fortsatta förberedelserna och tidpunkten för begravningen. Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts. Kremationsbegravning innebär att kistan med den avlidne kremeras och att askan därefter gravsätts i en utvald urna.

Kistor och urnor

Kistor och urnor finns i olika modeller. Man kan välja hur den avlidne ska vara klädd i kistan, antingen i egna kläder eller i den vita skjorta som hör till svepningen. Det går även bra att lägga med personliga saker i kistan, till exempel en barnteckning, ett fotografi eller annan minnessak.

Gravplats

Valet av jordbegravning eller kremationsbegravning påverkar valet av gravplats. Det finns följande alternativ.

  • Gravsättning av kista
  • Jordgrav, för en eller flera kistor
  • Gravsättning efter kremationsbegravning
  • Urngrav, för en eller flera urnor
  • Gravsätta askan i minneslund. Utföres av kyrkogårdens personal utan anhörigas närvaro
  • Gravsätta askan i askgravlund. Anhöriga är med vid gravsättningen. Via kyrkogårdsexpeditionen kan man beställa en namnskylt och sätta upp på samlings stenar över gravsatta
  • Strö askan över vatten eller naturmark (efter tillstånd av Länsstyrelsen)

Minneslunden är, i motsats till andra alternativ, en anonym gemensamhetsgrav. Platsen där askan jordas markeras inte. I minneslundar finns det i stället en gemensam plats där man kan lägga blommor och tända ljus. Vid jordbegravning ska gravsättningen ske inom en månad från dödsfallet. När det gäller kremationsbegravningar så ska kremationen ske inom en månad från dödsfallet, men sedan får askan stå upp till ett år innan man bestämmer sig för hur den ska gravsättas.

Minnesstunden

För många blir minnesstunden en viktig del av begravningen. Då kanske spänningen har släppt lite och man får tillfälle att vara bland sina närmaste i ett lugnare sammanhang. Minnesstunden kan antingen ordnas i en hyrd serveringslokal eller i hemmet.

Sorgklädsel

Hur man klär sig i samband med begravningar är inte alls lika strikt som förr. Den vanligaste frågan är färgen på slipsen. Närmast anhöriga männen bär oftast vit slips under begravningen medan övriga bär svart.

Hjälp med allt som ska ordnas

Efterhand upptäcker anhöriga ofta fler saker som behöver diskuteras och ordnas med till begravningen. Men det är frågor som i allmänhet inte brådskar och som jag på begravningsbyrån hjälper dig att lösa.

Igelströms Begravningsbyrå © 2023

Logotyp Zebraweb